Pojistné podmínky

Kancelář OEAV.cz je přímým zástupcem Alpenvereinu, vídeňské sekce Edelweiss.

Každý člen Alpenvereinu má automaticky sjednáno pojištění Alpenverein Weltweit Service kryjící rizika při provozování veškerých volnočasových, sportovních a outdoorových aktivit během dovolené či na služebních cestách (pozor na výjimky), a to včetně případného transportu.

Pojištění je výhodné zejména pro rodiny, kde všichni sportují. Děti mají pojištění zdarma, každý má svou členskou kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

Nejdůležitější body pojistných podmínek

 • Pojištění nákladů za léčebné výlohy, za transport a repatriaci je poskytováno pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí.
 • Z pojištění AWS (Alpenverein Weltweit Service) jsou vyjmuty vzdušné a motoristické sporty, cesty do  Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska),  Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a Grónska a cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 metrů a účast na expedicích.
 • Úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly v zahraničí, jsou pojištěny, pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže.
 • Transporty a převozy v rámci léčení (vč. návratu do místa trvalého bydliště) musí být organizovány přes
  Europ Assistance. Bezpodmínečně proto před převozem kontaktujte
  tel. +43 (0) 1 25 33 798, e-mail: aws@alpenverein.at(link sends e-mail)
  Číslo je uvedeno také na členské kartičce Alpenvereinu. Hovor je možný v NJ nebo AJ.
  Neučiníte-li tak, výdaje na transport nemusí být kryty vůbec, maximálně však do výše 750 €.
 • Europ Assistance je nutno kontaktovat také v případě nezbytné hospitaliazce!
 • Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG. OEAV.CZ ani Alpenverein nejsou oprávněni zasahovar do řízení pojistných případů.

Pokyny pro případ hlášení pojistné události »

Smluvním základem pro pojistné podmínky k pojištění členů Alpenvereinu jsou pojistné podmínky pojišťovny Generali(link is external). Jejich překlad si můžete také stáhnout v odkazech níže.

 

Rozsah pojištění

Pojištění AWS může využívat každý člen Alpenvereinu, který řádně uhradil členský příspěvek na daný kalendářní rok. Pojištěni jsou v plném rozsahu i ti členové, kteří jsou od placení členských příspěvků osvobozeni - děti či studenti do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče jsou členy Alpenvereinu (u samoživitele jeden rodič). Každý má svou členskou kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

1. Náklady na záchranné akce v tuzemsku a zahraničí

až do výše 25 000 € na osobu a pojistnou událost včetně zásahu vrtulníkem; ve volném čase;  celoročně; celosvětově.

2. Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí (včetně přepravy do nemocnice nutné ze zdravotních důvodů)

až do výše 10 000 €, pro úrazy ve volném čase i při výkonu povolání a při nemoci; pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově.
U ambulantního léčení (limit 2 000 €) platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině.

Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici

 • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
 • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.
3. Náklady na repatriaci ze zahraničí

bez omezení částky za podmínky, že bude organizována smluvní organizací uvedenou na členské kartě; platí pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově.

4. Pojištění odpovědnosti za škodu

do výše 3 000 000 €. Platí na území Evropy. Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčast v případě škody na majetku 200 €.

5. Trestněprávní ochrana

až do výše 35 000 €. Platí na území Evropy při provozování aktivit jako u pojištění odpovědnosti viz. výše.  Pojistné krytí se vztahuje na trestní řízení u soudu od okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.

6. Právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na
zdraví

až do výše max. 500 € na pojistnou událost. Pojistné krytí se vztahuje na právní výdaje za poradenství
při uplatňování nároků na náhradu škody v případě událostí spojených s újmou na zdraví. Pojistné krytí se
nevztahuje na náhradu majetkové újmy.

Pojistné plnění u bodů 4 - 6 chrání všechny tuzemské a zahraniční členy u pojistných případů, které vzniknou při
vykonávání jejich spolkové činnosti. Spolkovou činností se rozumí:

 • účast na jakékoliv akci vyhlášené kteroukoliv sekcí rakouského Alpenvereinu,
 • provozování následujících druhů sportů (i soukromých mimo programy jednotlivých sekcí): turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole. Jízdou na horském/trekovém kole se rozumí jízda na cyklostezkách, silnicích v lese, lesních cestách, horských stezkách a na jiných pozemcích určených ke cvičení nebo tréninku. Pojistné krytí se tedy nevztahuje na jízdy mimo uvedené silnice v lese a lesní cesty, jako jsou například komunikace určené pro veřejný provoz v souladu s pravidly silničního provozu, chodníky, přístupové silnice a přístupové cesty atd.

Evropa je chápána geograficky a zahrnuje také Island, Grónsko, Špicberky, ostrovy ve Středozemním moři, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijskou část Turecka a současné a bývalé členské státy SNS - viz mapa(link is external).

Celosvětová platnost má výluky: cesty do  Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a Grónska, a cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 metrů a účast na expedicích.

Doba pojištění

Pojistná ochrana je garantována v případě, kdy byl členský příspěvek na příslušný kalendářní rok zaplacen před vznikem škodní události. Výjimku tvoří leden každého roku: pokud dojde ke škodní události v tomto období a členský příspěvek pro tento kalendářní rok nebyl dosud uhrazen, uskuteční se plnění pouze v tom případě, že členský příspěvek bude uhrazen po nehodě a postižený měl uhrazen členský příspěvek za předcházející rok.

Pojistná ochrana začíná platit v 0.00 hod následující den po úhradě členství.

Noví členové, kteří se stanou členy od 1. 9. stávajícího roku a uhradí členské příspěvky vypsané na následující rok, jsou po zbytek stávajícího roku v plném rozsahu pojištěni až do 1. 1. následujícího roku, a to i přesto, že jim za toto období není účtován členský příspěvek.

Výluky z pojištění

Podrobné informace o výjimkách z pojistného plnění

 

Doplňující informace 

 • Uvedené limity plnění platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost.
 • Smluvní základ pojištění tvoří rámcové smlouvy sjednané mezi ÖAV a pojišťovnami a všeobecné podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy. Jedná se o rakouskou smlouvu, na kterou musí být v každém případě aplikováno rakouské právo s výjimkou rakouských mezinárodních referenčních norem.
  Pojistná ochrana v rámci pojistné smlouvy platí subsidiárně, tedy jako vedlejší vzhledem k jiným pojistným smlouvám pojišťujícím stejná rizika. To znamená, že plnění jsou poskytována jen tehdy a jen v takovém rozsahu, jestliže plnění za událost neposkytla nebo neposkytuje jiná pojišťovna (správa sociálního zabezpečení nebo soukromá pojišťovna). Nárok na plnění neexistuje, pokud plnění pro pojištěnce byla
  nebo měla být poskytnuta zdarma.
  OEAV.CZ s.r.o., Österreichischer Alpenverein („ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce(link is external)(link is external)nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí pro Österreichischer Alpenverein jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí Österreichischer Alpenverein svým členům vždy jako službu a v žádném nejsou právně závazné.

Nejste-li si jistí, zda se na vaše plánované aktivity pojistné krytí vztahuje, kontaktujte nás.

Připojištění k základnímu pojištění členů OeAV

Řádní členové Alpenvereinu si nad rámec základního pojištění mohou sjednat následující připojištění:

Připojištění pro případ trvalé invalidity

Podrobné podmínky a ceník

Alpenverein PREMIUM

Toto připojištění je vhodné si sjednat v případě:

 • zahraničné cesty, která bude delší než 8 týdnů
 • cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 metrů
 • navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000

Podrobné podmínky a ceník

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky ke zřízení členství/pojištění Alpenverein, k řešení pojistných událostí, slevám apod. najdete v článcích FAQ »